มหาลัยวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556


เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 

รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ (ทุกคณะ - ทั่วประเทศ)


คณะที่เปิดรับ แบ่งการรับออกเป็น 5 กลุ่มคณะดังนี้...

กลุ่มที่ 1 คณะใช้คะแนน GAT PAT 1/56 เป็นองค์ประกอบ
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
            - คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
            - คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)


กลุ่มที่ 2 คณะที่ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญเป็นองค์ประกอบ
            - คณะสหเวชศาสตร์
              (ใช้ 6 วิชายกเว้นวิชาสังคม และใช้ GAT กับ PAT ประกอบการสอบสัมภาษณ์)


กลุ่มที่ 3 คณะที่จัดสอบเอง และใช้คะแนน GAT PAT 1/56
            - คณะนิติศาสตร์ (GAT)
            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (GAT กับ PAT6)


กลุ่มที่ 4 คณะที่จัดสอบเอง (ใช้ข้อสอบของคณะ)
            - คณะรัฐศาสตร์
            - คณะเศรษฐศาสตร์
            - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
            - คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
            - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
            - คณะสาธารณสุขศาสตร์
            - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)


กลุ่มที่ 5 คณะที่ใช้คะแนน Smart - 1
            - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2556


    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด
รับสมัคร 1-7 กุมพาพันธ์ 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา 2556

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัคร ตั้งแต่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555