คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556


 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ
มและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ link ด้านล่างนะคะ
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=181

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติม โทร.056-219100 ต่อ 1200,1206-8
http://regis.nsru.ac.th/

รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด
จำนวน 267 คน
- รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th (ภายหลังที่นักเรียนผู้สมัครผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาแล้ว)
- สนใจติดต่อที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 . วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่รับสมัคร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556
เปิดรับสมัครเรียนต่อ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2555


น้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็น "นางพยาบาล" ณ เวลานี้ก็ควรจะปรับโหมดเข้าสู่การเตรียมพร้อมขั้น"สูงสุด" กันได้แล้วนะครับ เพราะช่วงปลายปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลหลาย ๆ แห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัยพยาบาลของ "กองทัพ" จะเปิดรับในช่วงเวลาใกล้ ๆ กัน

แห่งแรกที่ขอนำข้อมูลมาฝากวันนี้ก็คือ "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ " ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้ว...