เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่องภาคสมทบ 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556  2 ปี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษ  (เสาร์ - อาทิตย์)
หลักสูตรเทียบโอนภาพพิเศษ เสาร์อาเทิตย์
มหาวิทยาลัยเกริก 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม