มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555
สอบถามเพิ่มเติม โทร.056-219100 ต่อ 1200,1206-8
http://regis.nsru.ac.th/