รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครและสอบคัดเลือก
ข้าราชการตำรวจ (ชาย) ข้าราชการตำรวจ (หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง)
เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
คุณสมบัติ  -  เพศหญิง อายุ 16-21 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร วันที่ 11 ม.ค. 2556 คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 2535 - 11 ม.ค. 2540)
               -  วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร 

คุณสมบัติ  -  ข้าราชการตำรวจ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (นับปีชนปี)
               -  รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการสอบข้อเขียน (3 ก.พ. 56)