รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์

เปิดสมัครแล้ว!! รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร เปิดรับหลายสาขาทั้งแบบ 3 ปีครึ่งและ 4 ปี รับกันถึงสิ้นปีเลย อ่านต่อที่


แผนการศึกษา 4 ปี

 >> คณะที่เปิดรับ
  1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
    - สาขาทรัพยากรเกษตร
    - สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
    - สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
    - สาขาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
    - สาขาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
    - สาขาสัตวศาสตร์
  2. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
    - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
    - สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
    - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สาขาเคมีประยุกต์
    - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    - สาขาการจัดการ
    - สาขาการบัญชี
    - สาขาการตลาด
    - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    - สาขาภาษาอังกฤษ
    - สาขาการเงิน
  4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
    - สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เด็กดีดอทคอม :: เปิดสมัครแล้ว!! รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
  >> คุณสมบัติผู้สมัคร
    - อยู่ ม.6 หรือ ปวช. และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ
    - จบ ม.6 หรือ ปวช.แล้ว โดยมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 (หากต่ำกว่า 2.50 ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ประกาศในระเบียบการค่ะ)


 
 แผนการศึกษา 3 ปีครึ่ง

  >> คณะที่เปิดรับ
  1.คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
    - สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
    - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - สาขาเคมีประยุกต์
  2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    - สาขาการจัดการ
    - สาขาการบัญชี
    - สาขาการตลาด
    - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    - สาขาภาษาอังกฤษ
    - สาขาการเงิน
เด็กดีดอทคอม :: เปิดสมัครแล้ว!! รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
เด็กดีดอทคอม :: เปิดสมัครแล้ว!! รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
  >> คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
    - อยู่ ม.6 และมี GPAX 4 เทอม ดังนี้
        สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
        สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ไม่ต่ำกว่า 2.75
        สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
        สาขาเคมีประยุกต์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
    - จบ ปวช. ต้องมี GPAX ดังนี้
        สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
        สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
        สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
    - อยู่ ม.6 หรือ ปวช.ปี 3 และมี GPAX 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00
    - จบ ม.6 หรือ ปวช. แล้ว และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

 
 กำหนดการสมัคร ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
   รับสมัครและชำระค่าสมัคร 300 บาท      1 ก.ค. - 29 ธ.ค.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           ทุกจันทร์ 15.00 น. ตั้งแต่จันทร์ที่ 8 ก.ค. - 30 ธ.ค.
   รายงานตัวเข้าศึกษา                           8 ก.ค. - 28 ก.พ.

   
กำหนดการรับสมัคร สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   รับสมัครและชำระค่าสมัคร 300 บาท      1 ก.ค. - 29 ธ.ค.
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน       ทุกวันจันทร์ 15.00 น. ตั้งแต่จันทร์ที่ 8 ก.ค. - 30 ธ.ค.
   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์            25 ม.ค.57
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           31 ม.ค.57
   รายงานตัวเข้าศึกษา                          31 ม.ค.- 28 ก.พ.57

    ระเบียบการตัวเต็ม >>
คลิกที่นี่<<

    เว็บหลักรับสมัคร >>
คลิกที่นี่<<