มหาลัยวิทยาลัยศิลปกร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556


เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 


มหาลัยวิทยาลัยศิลปกร