การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับสมัคร 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 . วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่รับสมัคร
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556

การสมัคร 
สมัครออนไลน์ผ่านเว๊ป http://www.admission.mfu.ac.th/ ติดต่อสอบถาม 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 053-916-741 ถึง 2 หรือ
http://itschool.mfu.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร-->Download