คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556


 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ
มและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ link ด้านล่างนะคะ
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=181