รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด
จำนวน 267 คน
- รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผ่านระบบ www.entry.ubu.ac.th (ภายหลังที่นักเรียนผู้สมัครผ่านการคัดกรองจากสถานศึกษาแล้ว)
- สนใจติดต่อที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด

  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม [159.28 KB]
 แบบฟอร์มหนังสือของสถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [29.53 KB]
 แบบฟอร์มหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่นำส่งข้อมูลนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [29.82 KB]
 แบบฟอร์มประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ [49.67 KB]
 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการ (ใช้สำหรับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) [47.04 KB]
 #576: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่
1. โควตานักเรียนเรียนดีชนบท                จำนวน 267 คน 
     คุณสมบัติที่สำคัญ  ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในพื้นที่บริการ 10 จังหวัด มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มร้อยละ 20 ของสายชั้น  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร)
2. โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  จำนวน 50 คน 
     คุณสมบัติที่สำคัญ  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน = 2.75 ขึ้นไป , เป็นนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการยุววิจัยยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) หรือ เป็นนักเรียนที่ผ่านโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัคร)

     ทั้งนี้ เปิดระบบรับสมัครทาง www.entry.ubu.ac.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2555 - 20 พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ  : ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโควตาดังกล่าวทั้ง 2 ประเภท จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1)  ผู้สมัครที่ประสงค์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  หรือ
2)  ผู้สมัครที่ประสงค์จะนำส่งเอกสารด้วยตนเอง สามารถนำส่งได้ที่ งานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร(หลังเก่า)  ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2555 - 20 พฤศจิกายน  2555  ในวันและเวลาราชการเท่านนั้น

 ** อนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาในข้อ 1) และ 2)  แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณารับเอกสารการสมัครทุกกรณี สำหรับผู้สมัครรายใดที่ไม่นำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติให้กับมหาวิทยาลัยฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป **


 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
 ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ [125.44 KB]
 ประกาศรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท [134.18 KB]
 ประกาศรับสมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม [159.28 KB]
 ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(เพิ่มเติม) [65.97 KB]
 ประกาศรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดีชนบท(เพิ่มเติม) [159.28 KB]

ที่มา  http://www.entry.ubu.ac.th/